Integrovaný register informačného systému (IRIS) a Národný register znečisťovania (NRZ)
Údaje o uvoľňovaní a prenosoch znečisťujúcich látok a odpadov
Vyberte rok (2004-2006)
(2007-2014)
Národný register znečisťovania (NRZ) a Integrovaný register informačného systému (IRIS)
  • register sprístupňuje údaje oznamované do IRIS aj do NRZ prevádzkovateľmi v zmysle uvedených právnych predpisov:
  • Poznámka: Integrovaný register informačného systému (IRIS) bol zákonom č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia zrušený.
    Odkazy
  • stránka MŽP SR
  • stránka SHMÚ