Národný register znečisťovania
NRZ

Národný register uvoľňovania znečisťujúcich látok a prenosov mimo lokality prevádzkarne (Národný register znečisťovania „NRZ“) je databázou založenou na povinnom periodickom oznamovaní údajov od prevádzkovateľov, ktorých činnosti spadajú medzi činnosti uvedené v prílohe č. 1 nariadenia o E-PRTR.

Právne predpisy vzťahujúce sa k NRZ:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (Nariadenie o E-PRTR) (je záväzné vo svojej celistvosti, je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch, čiže je záväzné aj pre prevádzkovateľa, ktorý sa ním riadi ako napr. zákonom),

Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Vyhláška MŽP SR č. 448/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prezeranie údajov

Obdobie 2004-2006
Obdobie 2007-2015

Dokumenty na stiahnutie

Tlačivá na oznámenie do NRZ | STIAHNUŤ

Vysvetlivky k tlačivám | STIAHNUŤ

Zoznam činností podliehajúcich oznamovaniu | STIAHNUŤ

Zoznam relevantných znečisťujúcich látok (číselné poradie) | STIAHNUŤ

Zoznam relevantných znečisťujúcich látok (abecedné poradie) | STIAHNUŤ
Ministerstvo životného prostredia SR
Národný register znečisťovania
http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/integrovana-prevencia-kontrola-znecistovania/narodny-register-znecistovania